תקנון תחרות  רנבי

שם התחרות – הבתים היפים בישראל ע”פ המוגדר בתקנון

 רנבי מיסדת תחרות בין כל לקוחותיה -מעצבים -אדריכליים וכל מי שעוסק בעיצוב בתים

 והינו לקוח של  רנבי ונירשם ע”פ התקנון .

 התחרות הינה בעבור  פרויקטים ע”פ התקנון שנוסדו החל מתאריך – 13.03.2022 ועד למועד 25.02.2023

 הרישום בפועל לתחרות  והכל ע”פ התקנון .

 הזוכים יבחרו להופיע בספר שיופק ע”י רנבי ויופץ ללקוחות רנבי ו ל 40 המותגים הבין

 לאומיים המיוצגים ע”י  רנבי .

 

תקופת התחרות –  מתאריך – 13.03.2022  ועד תאריך – 25.02.2023

(להלן התקופה ).

כללי

 • מייצר התחרות –החברה ………..רנבי…………………. ( על ידי מוצרי החברה בלבד ).
 • החברה רנבי ( רנבי ) קובעת את התחרות ואת התקנון וכן את אופי התחרות. בכל מקום של סתירה, ההחלטה הקובעת תהיה ע”פ מנכ”ל החברה ורואה החשבון שלה.
 • הוראות התקנון יגברו על כל הוראה אחרת שיהיו בכל מקום אחר או פרסומים .
 • החברה תהיה רשאית ע”פ שיקול דעתה הבלעדי לפרסם את דבר התחרות ואת תוצאותיה בכל מקום, אתר ואמצעי פרסום שנראה לה. ההשתתפות בתחרות כמוה כמתן הסכמה לסעיף זה .
 • הפרסומים והתאריכים יפרסמו לנוחות המשתתפים וקהל הלקוחות ויופיעו באתר החברה.
 •  רנבי שומרת לעצמה את הזכות להזיז, לשנות, להאריך את מועדי התחרות מכל סיבה שתהיה ובתנאי שתינתן הזדמנות שווה לכול המתחרים .
 • כך תהיה לחברה רנבי את הזכות להתחיל/להפסיק את התחרות ולשנות כל מועד שקבוע בתקנון .
 • ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי החברה ובני משפחותיהם.
 • כל מי שמשתתף בתחרות מאשר בעצם השתתפות בתחרות ע”פ התקנון ותנאיו שהוא מסכים לכל הכללים שנקבעו על ידי החברה והתקנון ומקבלם

פרק  הגדרות ותנאים :

תנאים מצטברים לזכייה בתחרות :

 1. הבחירה בזוכים  תעשה  ע”י חבר השופטים המכובד מבתי העיצוב המובילים באירופה: ETRO, MISSONI,FORNASETTI .
 2. תנאי נוסף לזכייה הוא שיהיה בפרויקט לפחות מוצר אחד נוסף (שטיחים, טפטים, בדי ריפוד, מצעים, כריות נוי) מבית  רנבי .
 3. על מנת להשתתף ולהיות מועמד לזכייה הבית צריך להיות מולבש בווילונות מבית   .רנבי
 4. פרויקט לצורך התחרות יחשב החל מ-2 חללים מרכזיים (סלון, חדר שינה) תנאי להשתתפות וזכיה בתחרות .
 5. על מנת לזכות בתחרות יהיה בפרויקט לפחות מותג אחד מהמותגים- מיסוני, אטרו, פורנסטי.
 6. פרויקטים רלוונטיים יהיו החל מתאריך  13/03/2022  ועד למועד הרישום בפועל ע”פ התקנון .

הגדרות לתחרות

 

 • משתתף יוכל להירשם ולצרף חומרים ויזואליים עד התאריך 25/2/23 .
 • משתתף חוקי בתחרות –משתתף חוקי בתחרות יהיה מעצב פנים ,אדריכל , home  designer  ,יחיד או חברה ,באמצעות עובד או על ידי בעלים של חברה ,סטודנט ללימודי עיצוב –או כל אחד אחר שאושר מראש על ידי החברה .
 • למען הסר ספק, המשתתף מצהיר בזאת שזכויות היוצרים בעבור היצירה שהגיש, שייכות לו והוא מאשר ל רנבי להשתמש בהם ולהפיצם. בעצם השתתפותו בתחרות ורישומו ,כל טענה, הפרה של זכויות קניין רוחני, או כל תביעה שתקום מצד ג, כנגד רנבי , המשתתף מתחייב ומאשר שברור לו והוא מאשר שיפצה את   רנבי מכל נזק שיקום לה עקב הפרה זאת .
 • חומרים ומותגים – כל משתתף חוקי ישתמש במוצרי החברה ומותגיה ככול שישנם כאלה. בכל מקרה שיש מוצר לחברה והמתחרה לא השתמש בו, המתחרה לא יוכל לזכות בתחרות ויפסל מלהשתתף בה, למעט אם קיבל אישור מראש ובכתב ממנכ”ל החברה ורואה החשבון שלה.
 • תנאי לזכייה – דיווח פרטים מלאים ונכונים בצירוף פירוט חומרים מקצועיים לפי הנחיות החברה .
 • תנאי השתתפות בתחרות – יש להעביר מראש את הפרויקט המדובר בעת בקשת ההשתתפות בתחרות ולפני תחילתה ובתנאי שנקלטו במשרדי החברה  רנבי.
 •  תקינה –כל משתתף ינקוט בתנאי התקינה המקובלים בענף. אי נקיטה בכך תבטל את מועמדותו לזכייה ו/או תעבירה למועמד אחר אחריו . ההחלטה הסופית תעמוד לחברה ומנהליה שמחליטים ע”פ התקנון .

הליך הבחירה בזוכים והזכייה :

 • השופטים שיבחרו על ידי החברה יבחרו מבין כל המועמדים את המועמדים שנראים להם ביותר  על פי קריטריונים שיסוכמו מראש.
 • הזכייה בפרס מותנית בתנאי תקנון זה וכן בעמידה בדרישות .
 • הזוכה מאשר בזאת שהחברה תוכל לפרסם אותו ואת דבר הזכייה, כולל תמונה שלו ושל הפרויקט שזכה ,בכל דרך או מדיה שנראית לה ובעיניה בלבד ונותן הסכמתו לכל על מנת לקבל את הפרס והזכייה מדובר בתנאי מתלה .

  זכייה בתחרות 

 • הזוכה בתחרות יכול שיפורסם על ידי החברה בספריה, חוברות ו/או כל אמצעי פרסום שנראה לחברה ובעיניה בלבד. השתתפות בתחרות וקבלת הפרס ביחד וכל אחד בנפרד מקנה לחברה את הזכות והיכולת להשתמש בכל חומר שיראה לה לפרסום בכל מדיה .
 • פרסום הזוכה יועלה באינטרנט אתרי החברה וכל דרך שהחברה תמצא לנכון .
 • הזכייה בתחרות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. החברה רנבי שומרת לעצמה  את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס מכל סיבה שיראה לה ע”פ דין ו/או לעכב את מסירת הפרסים כולם

תנאים נוספים תוצאות –דין הזכייה והתחרות .

 • תוצאות התחרות והחלטת השופטים הינה סופית ובלתי ניתנת לערעור –החברה    רנבי  רשאית להאריך לבטל ו/או להפסיק את התחרות בכל עת מחמת : תקלות ,טעות ,עקב גורמים שאינם תלויים בה ושלא יאפשרו את קיום התחרות בהתאם לכתוב בתקנון זה .
 • החברה, עובדיה, נציגיה וספקיה אינם אחראים באופן כל שהוא על טעות או תקלה שנגרמה אם למשתתף, אם בתנאי הסף, אם בקיום, אם באי קיום ואם במחדל של כל גורם מעורב, מתחרה ,ספק ,שהחברה לא יכלה לצפות מראש, למנוע או לאשר .
 • גורם שזכאי להשתתף בתחרות ושזכה בפרס, יקבלו בתנאי ששילם כל חובתו לחברה בגין החומרים והמוצרים שרכש. למען התחרות ושלא למענה –דרישת החברה לתשלום והתשלום יהוו תנאי לקבלת הפרס –החברה זכאית להחליט אחרת ע”פ שיקול דעתה הבלעדי
 • גורם מתחרה או משתתף לא יטען לאפליה על בסיס אי תשלום חובותיו וגם שעמד בשאר דרישות התקנון .
 • החברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים באופן כל שהוא על פעילות אינטרנט, דיווח או כל התקשרות ממנה ואליה ואינה אחראית על תקינותם התקנית של מערכות מחשוב, אינטרנט או אתר וכן במקום שהחברה תפקיד את הנתונים, כולל נתוני הזכייה ו/או נתוני המתחרים, עבודותיהם וכל מסמך מטעמם. למען הסר ספק, החברה לא תישא בכל אחריות למחיקת מידע, חומר או כל דבר שיאוכסן אצלה ו/או ישלח אליה וכן לא תהיה אחראית על כל שיבוש טכני וכל מי שהצטרף לתחרות לא תהייה לו טענה בקשר לכך או לפעולות שהחברה תנקוט עקב תקלה או טעות ו/או הפסקה ו/או הפרעה כאמור לעיל  ו/או אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,עקב כשלים ופעולות שינקטו בעקבותיהם .
 • החברה אוסרת על שימוש בשפה פוגענית ,שימושים בתוכן פרומו או פרסום פוגעניים וכן תפסול כל מועמד שיפר תנאי זה מלהשתתף בתחרות וכן אינה אחראית כנגד צדדי ג מאותה סיבה שננקטו אפילו שנעשו למען התחרות  .
 • החברה  אוסרת  בכל דרך או צורה שצד מתחרה כל שהוא יפעל בצורה שאינה הוגנת כנגד צד אחר ויפר זכויותיו וכל הפרעה. התחרות הינה תחרות ספורטיבית וכל מתמודד יפעל בעצמו ע”פ כללי האתיקה המקובלים בענף. כל הפרה עשויה להפריע למתמודד לזכות ומועמדותו עלולה להיפסל עקב השפעה בלתי הוגנת וכן השתתפותו בתחרות לחברה זכות החלטה בלעדית .
 • החברה לא תהיה אחראית על כל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים וזכויות קנין רוחני כל שהם ,סימני מסחר ו/או סודות מסחריים באשר לתכנים שיוגשו על ידי המועמדים. כל משתתף בתחרות מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את החברה ו/או מי מטעמה, מכל טענה או תביעה ומכל דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין לתחרות ולתוצאות, לרבות לפרסום הזכייה ולכל היוצא מזה .
 • המשתתף בתחרות מתחייב לפצות את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה,  מיד עם הדרישה הראשונה בגין כל נזק, הפסד אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות תוצאות משפט ושכ”ט  עו”ד ) וכן בגין כל הנזקים של צדדים שלישיים כלפיה, בגין הפרה במישרין ו/או בעקיפין של המשתתף בתחרות ו/או הפרה של תנאי התקנון ! ! ואפילו אם המשתתף זכה בפרס  עקב שהפר את התקנון במעשה או מחדל .
 • סמכות השיפוט  השפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוטמעים במחוז תל אביב.
 • החברה רשאית לתקן תנאי תקנון זה בכל עת .
 • שימוש בלשון זכר הינה מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס כמובן לשני המינים .

ט.ל.ח .